Opetussuunnitelma

Noudatamme Opetushallituksen opetussuunnitelman perusteita.  Yleinen oppimäärä sisältää laskennallisesti 500 opetustuntia ja kymmenen opintokokonaisuutta. Opintoihin voi sisällyttää usean taiteenlajin opintokokonaisuuksia.

Opetuksen tavoitteet
Opintojen rakenne

Opetussuunnitelma

Varhaisiän sanataiteen opinnot

Aikuisten sanataiteen opinnot

Yleistä

Opetuksen tavoitteet

Sanataiteen opetuksen tavoitteena on kielen ja mielikuvituksen rikastuttaminen. Kirjoittamisen ja kirjallisuudentuntemuksen avulla kehitetään ajattelutaitoja ja jäsennetään maailmaa.

Sanataiteen opetuksen tulee tarjota monipuolisia kokemuksia, harjoittaa eläytymiskykyä, laajentaa sanavarastoa, auttaa rakentamaan oppilaan identiteettiä ja etsimään persoonallista ilmaisua. Opetuksessa korostetaan iloa, leikkiä ja ilmaisuvapautta, ja opetuksen suunnittelussa otetaan huomioon oppilaiden kiinnostuksen kohteet ja tiedonhalu. Oppilaita rohkaistaan yhteisöllisyyteen sekä eri sukupolvien ja kulttuurien kohtaamiseen.

Sanataideopetuksessa käsitellään kirjoitettua, puhuttua tai kuvitettua kieltä. Opiskelussa painotetaan sekä vastaanottoa että omaa ilmaisua. Opetuksessa tutustutaan sekä lukemisen ja kirjoittamisen perinteisiin muotoihin että uusien viestimien tuomiin mahdollisuuksiin. Erilaisten kaunokirjallisten ja muiden sanataiteen alaan kuuluvien tekstien lukemisen, kuten myös medialukutaidon ja mediakriittisyyden, tulee kulkea läpi koko opetuksen.

Opetuksessa on keskeistä taiteiden välinen luova vuorovaikutus. Virikkeitä ja yhteistyötä haetaan niin teatterin, kuvataiteen, musiikin, tanssin kuin sirkustaiteenkin parista. Yhteistyötä toteutetaan eri taiteenalojen välisinä projekteina.

Opintojen rakenne

Oppilaitos rakentaa opetustarjontansa opetussuunnitelman perusteissa määritellyistä opintokokonaisuuksista.

Sanataideopetuksen kymmenen opintokokonaisuutta on suunniteltu ikä- ja etenemisjärjestyksessä. Sanataidekoulut tai -ryhmät voivat soveltaa niitä haluamallaan tavalla joko yhdistämällä kokonaisuuksia tai syventymällä vain yhteen tai muutamaan kokonaisuuteen.

Ryhmissä voi olla kielelliseltä taustaltaan ja vuorovaikutustaidoiltaan hyvin erilaisia oppilaita, mikä tulee ottaa huomioon opetusta järjestettäessä.

Opetussuunnitelma

Tavoitteet ja keskeiset sisällöt opintokokonaisuuksittain.

1. Jäsennän maailmaa

Tavoitteena on, että oppilas

 • havainnoi itseään ja ympäristöään
 • huomaa omassa historiassaan ja lähiympäristössään aineksia kertomuksiin
 • rikastaa mielikuvitustaan ja laajentaa sanavarastoaan
 • kehittää suullista ja kirjallista ilmaisuaan
 • tutustuu kirjaston avulla kirjallisuuden moninaisuuteen

Keskeiset sisällöt:

 • omien kokemusten ja kiinnostuksen kohteiden sekä lähiympäristön havainnoiminen ja hyödyntäminen kerronnan aineksina
 • minun, perheeni ja sukuni tarinat, eri sukupolvien välinen vuorovaikutus
 • oman ilmaisun etsiminen ja harjaannuttaminen monenlaista kirjoittamista kokeilemalla
 • sanavaraston monipuolinen kartuttaminen
 • lempikirjan esitteleminen muille
 • kokemisen ja tekemisen yhdistäminen: eri taidelajeja hyödyntävän teoksen tai projektin valmistaminen itselle tärkeästä tekstistä tai kokemuksesta

2. Kerronnan rakenteita ja käsitteitä

Tavoitteena on, että oppilas

 • perehtyy juonellisiin kertomuksiin
 • tunnistaa kerronnan rakenteita
 • oppii fiktion käsitteitä
 • huomaa, miten oma kokemus muuttuu fiktioksi
 • keksii omia seikkailuja ja sankarihahmoja
 • harjaantuu kertomuksen suunnitteluun

Keskeiset sisällöt:

 • erityyppisten tarinoiden kertominen, lukeminen, katsominen ja kuunteleminen
 • kertomuksen keskeiset käsitteet: henkilöt, kertoja, miljöö, juoni, aihe ja teema
 • kertomuksen rakentamisen taito: aloitus, keskikohta, lopetus ja käänteet
 • henkilöhahmojen kehittely: pyrkimykset ja ristiriidat
 • elämyksellinen tutustuminen eri miljöisiin
 • ajatuskartan käyttö tarinan juonen ja henkilöhahmojen rakentamisessa
 • seikkailutarinan ja sankarin ainesten etsiminen omasta elämästä ja tarinan kirjoittaminen

3. Monimuotoinen kieli

Tavoitteena on, että oppilas

 • havaitsee, miten kieltä käytetään eri yhteyksissä
 • ymmärtää faktan ja fiktion eron
 • havainnoi ja kokeilee kielen keinoja
 • tutustuu draamaan kirjallisuuden lajina ja teatteri-ilmaisuun
 • syventää ja monipuolistaa ilmaisuaan aistikokemuksin ja kielileikein
 • kokeilee kirjoittamista eri rooleissa

Keskeiset sisällöt:

 • erilaisiin henkilöhahmoihin eläytyminen ja roolissa kirjoittaminen
 • monologi ja dialogi
 • tutustutaan näytelmiin, kuunnelmiin ja teatteriin
 • kielen rytmi, tunnetilan vaikutus tekstiin
 • persoonallisen ilmaisun etsimistä ja kehittämistä
 • kielellä leikkimistä
 • teksti ja liike, teksti ja ääni, teksti ja kuva
 • rakennetaan (lukukokemuksen pohjalta) aistielämyksiä tarjoava tila, jonka inspiroimana rakennetaan oma teksti

4. Sanataiteen toistuvat teemat

Tavoitteena on, että oppilas

 • tuntee oman kielensä historiaa ja nykyilmiöitä
 • tutustuu oman ja muiden kulttuurien suuriin kertomuksiin ja myytteihin
 • tunnistaa arkkityyppiset tarinat ja henkilöt
 • perehtyy kansan- ja nykytarustoon

Keskeiset sisällöt:

 • maagiset tarut ja hahmot kirjallisuudessa sekä omissa tarinoissa
 • kummitusjutut sekä kaupunkitarinat lukien ja kertoen
 • symbolit ja yleisimmät arkkityypit
 • tutustumista syntytarinoihin ja legendoihin
 • tarinan aristoteelinen ja myyttinen rakenne
 • tutustumista suulliseen perinteeseen sekä eri aikakausien teoksiin ja niiden kieleen
 • myyttisen tarinan luominen aineksina oman asuinpaikan tarinat ja ihmiset

5. Erilaisia todellisuuksia ja tapoja kertoa

Tavoitteena on, että oppilas

 • havainnoi realismin ja fantasian eroja
 • etsii ja tunnistaa eri lajityyppejä rakentavia keskeisiä tekijöitä
 • tutustuu huumorin muotoihin
 • rakentaa oman fantasiamaailman

Keskeiset sisällöt:

 • tutustuminen monipuolisesti fantasian maailmaan
 • realismin ja yliluonnollisen kohtaaminen, myös omassa tarinassa
 • huumorin keinot: ironia, satiiri, parodia ja käännetyt maailmat
 • tutkitaan miljöötä tarinaan ja sen henkilöihin merkityksiä antavana osana
 • oman fantasiamaailman luominen ja siihen sijoittuvan tarinan kirjoittaminen

6. Kertojan ja tekstin muodonmuutoksia

Tavoitteena on, että oppilas

 • havaitsee teosten maailmoissa tapahtuvat muodonmuutokset
 • havainnoi tekstin tyylimuutoksia, kielen vaihtelua ja kielen kuvallisuutta
 • laajentaa kulttuurintuntemustaan muihin maihin ja kansoihin ja niiden kerrontaperinteisiin
 • havaitsee, miten sanat muuttuvat runoksi, näytelmäksi, kuunnelmaksi tai elokuvaksi

Keskeiset sisällöt:

 • muodonmuutokset kirjallisuudessa juonen, henkilöhahmojen ja kielen tasoilla
 • saman aiheen kirjoittamista eri tyyleillä, eri lajeiksi, eri kielimuodolla, eri tarkoituksiin
 • lyriikka kirjallisuudenlajina ja sen käsitteet: runon puhuja, säe, säkeistö, rytmi, mitta, kuva, toisto
 • erilaisia kertojaratkaisuja
 • alakulttuurit henkilöhahmon muokkaajana
 • eri kulttuurien kuvastot taiteessa; tarinoiden aiheet, sankarit ja perusarvot
 • muodonmuutokset kirjoittajana: oma tyyli ja sen kehittäminen, omat aiheet ja niiden variointi
 • muodonmuutostarinan kirjoittaminen

7. Teksti maailmassa

Tavoitteena on, että oppilas

 • tuntee tekstin tien julkaisuksi ja kirjallisen kentän toimintaa ja toimijoita
 • kokeilee lehtikirjoittamista
 • ottaa huomioon, että viestillä on kohderyhmä ja tavoite
 • kokeilee teksteillä vaikuttamista
 • toteuttaa ideoimansa kokonaisuuden ja tiedottaa siitä

Keskeiset sisällöt:

 • tutustuminen kirjailijan ja muun kirjoittamisen ammattilaisen työhön
 • kustantamossa tai lehden toimituksessa vierailu
 • vaikuttamiseen tähtäävät tekstit, esimerkiksi kolumni, pakina, mielipidetekstit, arvostelu, pamfletit
 • tietylle kohderyhmälle suunnattu julkaisu tai esitys, esimerkiksi www-sivut, lehti, antologia

8. Minä taiteilijana

Tavoitteena on, että oppilas

 • etsii omaa tyyliään ja lajiaan
 • etsii aiheita ja aineistoa ja työstää omaa tekstiään
 • ymmärtää palautteen saamisen ja antamisen merkityksen
 • oppii arvioimaan omaa työtään
 • tutkii ajatteluaan ja kokemuksiaan sekä hyödyntää havaintojaan ilmaisussaan

Keskeiset sisällöt:

 • minä kirjoittajana, esimerkiksi lyyrikkona tai prosaistina, henkilö-, teema-, kieli- tai juonilähtöisenä kirjoittajana
 • pohtiva kirjoitus itsestä kirjoittajana
 • kirjoittamisen ja tarinanhahmotuksen tekniikoita, esimerkiksi synopsis, miljöötutkimus, aineistonkeruu
 • omat arvot ja uskomukset ja niiden pohtiminen suhteessa tarinaan ja sen henkilöihin
 • oman ja muiden tekstien analysointia ja arviointia ja palautteenantoa
 • jonkin luovan kirjoittamisen oppikirjan lukeminen ja kommentointi
 • oman kielenkäytön tietoista tutkimista ja kehittämistä
 • laajahko lopputyö

9. Tarinat uusmediassa

Tavoitteena on, että oppilas

 • syventää verkko- ja medialuku- ja -kirjoitustaitoaan
 • kokeilee kirjoittamista eri välineille
 • havaitsee tekstien viittauksia muihin teksteihin
 • pohtii viestijän ja vastaanottajan vastuuta

Keskeiset sisällöt:

 • erilaisten mediatekstien tarkastelua ja tekemistä
 • mainonnan maailma ja tarinat mainosten takana
 • tekstin ja sen välittämän informaation luotettavuuden arviointia
 • kirjallisuuden ja luovan kirjoittamisen sivustot
 • verkkokirjat ja -lehdet; kirjastojen verkkopalveluiden käyttö
 • omien kirjallisuusaiheisten kotisivujen tekeminen

10. Taiteet kohtaavat

Tavoitteena on, että oppilas

 • oppii tulkitsemaan eri taidelajeja sisältäviä teoksia
 • yhdistää kokemisen ja tekemisen
 • saa sanataiteen rinnalla tuntumaa toiseen taidelajiin
 • ymmärtää teeman, taideteoksen väitteen ja sanoman olevan toteutettavissa useilla eri tekniikoilla eri taidelajeiksi
 • harjaantuu vastaanottamaan erilaisia, yllättäviäkin virikkeitä
 • ymmärtää sanataiteen erityislaadun suhteessa muihin taidelajeihin
 • kokeilee vuorovaikutusta ja yhteistyötä osana sanataiteen tekemistä

Keskeiset sisällöt:

 • esityksen taustalla vaikuttavan tai siihen liittyvän tekstin tai idean etsiminen
 • aiheen, teeman ja sanoman tarkastelu eri taiteiden kielellä ilmaistuna ja toteuttaminen eri taidelajeiksi
 • tekstin ja esimerkiksi liikkeen, kankaan, äänen tai valo- tai videokuvaamisen yhdistäminen ja vuorovaikutuksen kokeileminen
 • eri taidelajeja yhdistävä esitys tai teos
 • pohdiskeleva teksti taiteidenvälisen projektin herättämistä ajatuksista ja kokemuksista

Varhaisiän sanataiteen opinnot

Vuorovaikutus – ilo ja leikkivä mieli

Tavoitteena on, että oppilas

 • leikkii ja kuvittelee
 • rohkaistuu vuorovaikutukseen: kuuntelee, kertoo ja lukee
 • harjaantuu käyttämään kaikkia aisteja havainnoinnissa
 • saa tuntumaa sanataiteen moninaisuudesta

Keskeiset sisällöt:

 • sadutus yksin ja ryhmätilanteessa
 • interaktiivisia tarinatuokioita
 • sanoilla leikkiminen
 • kansan- ja taidesadut, runot ja kansanrunot
 • omien satuolentojen ja -maailmojen luominen
 • aistihavainnoilla leikkiminen, niistä kertominen sekä yhdistäminen tarinointiin

Aikuisten sanataiteen opinnot

Aikuisten opetuksessa noudatetaan soveltaen sanataiteen yleisen oppimäärän opintokokonaisuuksissa määritettyjä tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä. Aikuisia ohjataan oma-aloitteiseen työskentelyyn sekä tehtävien ja opitun soveltamiseen itsenäisesti. Heitä ohjataan lukemaan ja tutkimaan laajasti kaunokirjallisuutta ja muita sanataiteen alaan kuuluvia tekstejä ja hyödyntämään niitä omassa kirjoittamisessaan. Medialukutaito ja mediakriittisyys ovat tärkeitä tutkimuksen ja keskustelun aiheita. Opetusta suunniteltaessa otetaan huomioon, että opiskelijat ovat hyvin eritasoisia tiedoiltaan ja taidoiltaan.

Opiskelijoille luodaan kannustava ja sosiaalisesti vuorovaikutteinen opiskeluilmapiiri. Opetusta voidaan tarjota koko lukuvuoden mittaisena mutta myös lyhyempinä kursseina. Opiskelu koostuu sekä lähiopetuksesta että itsenäisistä opiskelujaksoista. Opetusta voidaan antaa sekä ryhmä- että yksilöopetuksena.

Opetuksen yksilöllistäminen

Aikuisopiskelijat suuntautuvat yleensä joko lyriikkaan, proosaan tai journalismiin, joten heille tulisi tarjota erikoistumismahdollisuus opintojen jossakin vaiheessa. Itsenäisessä työskentelyssä ohjataan henkilökohtaisen suunnitelman tekemiseen.

Arviointi

Oppilaille annetaan jatkuvasti ryhmä- ja yksilöpalautetta. Oppilaita harjaannutetaan myös itsearviointiin. Palaute on kannustavaa ja pitkäkestoista. Oppilaiden töistä voidaan koota yhteisjulkaisuja, ja heitä ohjataan osallistumaan kilpailuihin, jolloin he voivat saada julkista palautetta.

Yleistä

Kaikkien ikäkausien opetuksen sisältöön kuuluu kirjasto- ja teatterikäyntejä ja kirjailijavierailuja mahdollisuuksien mukaan sekä ikäkaudelle soveltaen tietoja kielestä, tyylistä ja kirjoittamisen tekniikasta.

Tekstejä julkaistaan ja oppilasta rohkaistaan osallistumaan taiteenalan kilpailuihin.

_Vantaan Sanataidekoulu     _Asematie 11 A 11 (Tikkuraitti 11 A 11)    _01300 Vantaa     _P: 045 126 6080     _Ota yhteyttä